Bibliografie van de Vlaamse beweging

Bibliografie van de Vlaamse beweging
periode: 
1989 - 2001
opdrachtgever(s): 
ADVN
uitvoerder(s): 
Willem Van den Steene ; Pieter Jan Verstraete

In de roman De Archivaris van de Amerikaanse schrijfster Martha Cooley (Amsterdam, Prometheus, 1998) staat het beroep uit de titel symbool voor de begrippen continuïteit en systematiek.

 

Die begrippen zijn inherent aan de wetenschappelijke opdracht van het ADVN. Een concrete toepassing daarvan wordt geboden door de reeks “Bibliografie van de Vlaamse Beweging”. De publicaties in die reeks ontsluiten op systematische wijze de bibliografische referenties van de bijdragen van historici en andere academici, van journalisten en polemisten, van actoren en literatoren op het gebied van de Vlaamse beweging. Aan die ontsluiting gaat een intense activiteit vooraf van verzamelen en ordenen.

 

Tussen 1972 en 1989 verschenen op initiatief van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) drie delen van de Bibliografie van de Vlaamse Beweging (deel 1: 1945-1970; deel 2: 1971-1975; deel 3: 1976-1980). De drie delen werden door Willem Van den Steene samengesteld, – het eerste in samenwerking met Guido Provoost. Zij bieden een overzicht van de boeken, brochures en artikels omtrent de Vlaamse beweging na 1945 én uitgegeven in de betreffende periode.
Voor de uitgave van het vierde deed het VCLD een beroep op de medewerking van het ADVN. Ook dat deel werd samengesteld door Willem Van den Steene volgens dezelfde criteria als de voorgaande (deel 4: 1981-1985).
Voor de samenstelling de bibliografie over de periode 1986-2000 deed het ADVN een beroep op Pieter Jan Verstraete. Hij verzorgde drie bijkomende delen (deel 5: 1986-1990, i.s.m. Willem Van den Steene; deel 6/7: 1991-2000). In die delen werd het verzamelveld verruimd, zodat ook bijdragen opgenomen werden die de periode vóór 1945 betreffen.

 

De volledige reeks biedt een indrukwekkend bibliografisch overzicht van de periode 1945-2000. Zij biedt aldus de onderzoeker en de geïnteresseerde een onmisbaar instrument voor de wetenschappelijke studie van de Vlaamse beweging.

 

Van 2001 af wordt een aantal wijzigingen aangebracht op inhoudelijk en vormelijk vlak. Het verzamelveld wordt enigszins anders gedefinieerd tot werken over de historiografie van de Vlaamse beweging en tot werken over de theorievorming omtrent het nationalisme in hun Belgische context. De gegevens zijn consulteerbaar langs de webstek van het ADVN.

 

Reeks Bibliografie van de Vlaamse Beweging

deel 1: Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging: bibliografie 1945–1970 / Willem van den Steene ; Guido Provoost (Dosfelinstituut, 1972)
deel 2: De Vlaamse Beweging na 1945: Bibliografie 1971–1975 / Willem Van den Steene (Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 1977)
deel 3: De Vlaamse Beweging na 1945: Bibliografie 1976–1980 / Willem Van den Steene (Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 1983)
deel 4: De Vlaamse Beweging na 1945: Bibliografie 1981–1985 / Willem Van den Steene (ADVN en Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 1989)
deel 5: Bibliografie van de Vlaamse Beweging, deel 5, 1986-1990 / Pieter Jan Verstraete (Perspectief Uitgaven, 1999)
deel 6/7: Bibliografie van de Vlaamse Beweging, deel 6/7, 1991-2000 / Pieter Jan Verstraete (Perspectief Uitgaven, 2002)

 

realisaties

– publicaties:

• deel 4: De Vlaamse Beweging na 1945: Bibliografie 1981-1985 / Willem Van den Steene, Antwerpen-Gent, 1989)
• deel 5: Bibliografie van de Vlaamse Beweging, deel 5, 1986-1990 / Pieter Jan Verstraete i.s.m. Willem Van den Steene, Antwerpen-Gent, 1999
• deel 6/7: Bibliografie van de Vlaamse Beweging, deel 6/7, 1991-2000 / Pieter Jan Verstraete, Antwerpen, 2002
– gegevensbestand van 2001 af als Bibliografie van de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van het theoretisch nationalisme-onderzoek in België

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: