Filmcollectie Clemens De Landtsheer

periode: 
2000 - 2001

In februari 2000 startten de Universiteit van Gent en het Koninklijk Filmarchief (KFA) het project Licht op een Collectief Verleden. Het is een wetenschappelijk onderzoeksproject naar onontgonnen beeldbronnen over Vlaanderen, waarbij vooral wordt gefocust op documentair filmmateriaal. In het kader van dat project contacteerden vorsers van de UGent het ADVN met de vraag de films van De Landtsheer te mogen onderzoeken. Het ADVN verleende zijn medewerking en al gauw bleek uit het onderzoek dat het grootste deel van de nitraatfilms die in het ADVN worden bewaard, uniek beeldmateriaal bevatten.

Ondertussen werden alle nitraatfilms van De Landtsheer door het KFA op acetaatpellicule overgezet. De tweede fase gebeurt bij een privé-onderneming en bestaat uit het overzetten van de films op DVD. De originele, ontvlambare pellicule wordt overgebracht naar een veilige bewaarplaats. Op basis van de ervaringen in dit project werd beslist om ook meer dan 13 kilometer waardevol 8- en 16mm-filmmateriaal om te zetten op DVD. – De beschikbaarheid op DVD vergemakkelijkt zowel de inhoudelijke beschrijving van de films als de toegankelijkheid voor geïnteresseerden en onderzoekers.

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten