Collectieprofiel

Het thematisch werkveld van het ADVN vertrekt vanuit de maatschappelijke stromingen die bekend staan onder de noemer nationale bewegingen, nationalisme en nationale identiteitsvorming. Dit betekent dat het ADVN op systematische wijze erfgoed verzamelt van actoren (personen, verenigingen, partijen enz.) die verbonden zijn met, gerekend worden tot of gegroeid zijn uit die stromingen. Dit erfgoed wordt per actor behandelt als een archief in die zin dat de stukken, ongeacht hun drager (documenten, publicaties, audiovisueel materiaal, voorwerpen), één geheel vormen die door een persoon, groep of organisatie bijeen werden gebracht bij de uitoefening van hun activiteiten en functies. Wanneer dit niet het geval is, spreken we over collecties.

De kerncollectie van het ADVN bestaat uit archieven en collecties gevormd vanuit en door de nationale bewegingen in Vlaanderen in de 19de, 20ste en 21ste eeuw: het Vlaams-nationalisme, de culturele, politieke en sociaal-economische geledingen van de Vlaamse beweging en de historisch verwante Groot- en Heel-Nederlandse beweging. Zo documenteert de kerncollectie onder meer de vroegste taalstrijd in de 19de eeuw, de Frontbeweging en het activisme, de massamobilisatie en de radicalisering in het interbellum, de collaboratie en de repressie, de naoorlogse partijvorming, de staatshervormingen en de institutionalisering vanaf de jaren 1970. Deze collectie bestrijkt dan ook meer dan enkel de politieke emanatie van het nationalisme, ook de culturele, sociale, economische en ecologische aspecten van nationale bewegingen en nationale identiteitsvorming in Vlaanderen zijn er terug te vinden.

Parallel hieraan heeft het ADVN het eigen thematisch werkveld steeds binnen een internationale context van nationale bewegingen, identiteit- en gemeenschapsvorming gesitueerd. De oprichting en uitbouw van NISE is hiervoor het belangrijkste instrument. Door dit internationale perspectief heeft het ADVN een omkaderende collectie van internationaal belang opgebouwd, voornamelijk bestaande uit erfgoed rond het thema nationale en regionale bewegingen in Europa en het sterk verwante thema nationale minderheden in Europa, beide chronologisch te situeren in de 19de, 20ste en 21ste eeuw.

De aanvullende collecties van het ADVN worden in de eerste plaats gevormd door het erfgoed ontstaan uit of door de verscheidene maatschappelijke projecten, stromingen en bewegingen die historische banden hebben met de nationale bewegingen in Vlaanderen in de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Dit resulteert in thematische deelcollecties over het federalisme, het pacifisme, de Daensistische beweging en de Vlaamse volkskunst, en een viertal thematische deelcollecties gegroepeerd in de cluster radicaal / controversieel en gevormd door de stromingen racisme, negationisme, fascisme en rechts-radicalisme.

Verder zijn er verschillende thematische deelcollecties rond nationale identiteitsvorming die internationaal van aard zijn, maar tevens verbonden zijn met Vlaanderen. Gegroepeerd in de cluster Vlaanderen / Nederland / Zuid-Afrika worden de thema’s Nederlandse taalzorg, Vlaams-Nederlandse samenwerking, Vlaams-Zuid-Afrikaanse contacten en Afrikaner nationalisme gedocumenteerd door het bewaarde erfgoed. Tot slot wordt onder de cluster migratie het erfgoed rond het thema Vlaamse emigratie naar onder meer Noord- en Zuid-Amerika begrepen alsook de nationale minderheden in diaspora, waarvoor het ADVN als tijdelijk archiefdepot fungeert.

Het thematisch werkveld van het ADVN is echter geen statisch gegeven. Het beweegt dynamisch mee met de maatschappelijke evoluties en stromingen die verbonden zijn aan de invulling van de begrippen nationalisme, nationale bewegingen en nationale identiteitsvorming in Vlaanderen en Europa.

Waarheen met uw erfgoed

Zoekt u een geschikte bestemming voor uw archief? Neem dan contact op met het ADVN. Ook als uw archief niet in het collectieprofiel van het ADVN past. Samen met u gaan we graag op zoek naar de beste bewaarplaats voor uw erfgoed. Het ADVN werkt namelijk samen met tientallen erfgoedorganisaties in Vlaanderen en het buitenland en is actieve partner in Archiefbank Vlaanderen. Contacteer ons: collectie [at] advn.be

Ga aan de slag met je digitaal archief

Hoe kan je je digitale documenten goed beheren en duurzaam bewaren? Hoe vermijd je dat er documenten verloren gaan of op verschillende locaties worden opgeslagen? Enkele tips