Reglement Pil-van Gastelprijs

Reglement van de tiende Pil-Van Gastelprijs voor geschiedenis, periode 2022-2024
1. De tiende Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis wordt uitgeschreven. De toekenning van de prijs heeft plaats in 2025. Aan het laureaatschap van de prijs is het bedrag van 6000 euro verbonden. De driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis wordt uitgeschreven overeenkomstig de wens van wijlen Emiel Pil (1924-1992), die als historicus en als geëngageerde en open Vlaamsgezinde monnik een opvallende rol vervulde in de Vlaamse beweging.
2. Gevraagd wordt: een uitgegeven oorspronkelijke en wetenschappelijk verantwoorde historische studie over een aspect van de Vlaamse beweging. De studies dienen te zijn gepubliceerd in de loop van de drie jaren die voorafgaan aan de inleveringsdatum.
3. De studie mag op het ogenblik dat de jury haar eindoordeel uitspreekt niet bekroond zijn met een prijs van de Vlaamse Gemeenschap of met een belangrijke prijs toegekend door een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instelling. De jury oordeelt autonoom over de notie ‘belangrijke prijs’.
4. De studies die voor de prijs in aanmerking komen, dienen in het Nederlands gesteld te zijn of vergezeld te zijn van een verbintenis tot publicatie in het Nederlands vanwege de laureaat.
5. Aan de auteurs worden geen voorwaarden opgelegd op het vlak van woonplaats, nationaliteit, leeftijd en diploma’s. Elke auteur kan slechts één studie indienen. Studies gerealiseerd door drie of meer auteurs komen niet in aanmerking.
6. De studies moeten in 9-voud en uiterlijk op 13 januari 2025 overgemaakt zijn aan de secretaris van de jury: Ann Van Gastel, p/a Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen.
7. De jury beslist geheim en autonoom over de toekenning van de prijs of de eventuele eervolle vermelding(en). In geval van meerdere laureaten of eervolle vermeldingen zal de jury zelf het bedrag bepalen.
8. Over de uitslag en de beslissingen van de jury wordt geen briefwisseling gevoerd.
9. De ingezonden werken worden het eigendom van de organisatie. De organisatie kent een forfaitaire vergoeding toe aan niet-bekroonde werken die aan het reglement beantwoorden en door de jury aanvaard worden.
10. Alle niet-voorziene gevallen en gebeurlijke betwistingen worden beslecht door de organisatie van de prijs.
 
 

Driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis

Samenstelling jury 2019-2021:
Bruno De Wever, voorzitter; Hendrik Defoort, Helma De Smedt, Bert Govaerts, Martin Schoups, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos en Antoon Vrints, leden

 

Secretariaat:
publiekswerking ADVN,
contactpersoon: Ann Van Gastel, secretaris

 

laureaten

reglement