Lees meer accommodatie

Minderbroedersstraat 24…

De instelling kende haar eerste ontwikkeling als zelfstandige organisatie in de lokalen van het toenmalige Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, nu het Letterenhuis, aan de Minderbroedersstraat 24 in Antwerpen. – Het Letterenhuis is een stedelijke instelling en de geboden gastvrijheid was gesteund op een protocol dat het ADVN had afgesloten met de stad Antwerpen. Dat protocol bepaalde dat de stad Antwerpen het ADVN behulpzaam zou zijn bij het bekomen van een geschikte huisvesting. Bijkomende financiële steun vanwege private personen en organisaties maakten het daarenboven mogelijk om een minimale infrastructuur uit te bouwen. Zo financierde bijvoorbeeld de Stichting Jules Dhondt uit Sint-Martens-Latem de inrichting van een leeszaal en een bibliotheek.

Delaere_1.jpg

ADVN – het huis Delaere aan de Minderbroedersstraat 24

… en Kleine Goddaert 12-16 (1987-1997)

Het ADVN groeide gestaag. De vestiging aan de Minderbroedersstraat 24 werd spoedig te klein, zodat extra ruimte noodzakelijk was. Het ADVN huurde daarom vanaf 1 mei 1987 bij een private eigenaar een bijkomende huisvesting, nl. aan de Kleine Goddaert 12-16. Beide gebouwen, Minderbroedersstraat en Kleine Goddaert, waren in elkaars onmiddellijke nabijheid gelegen. Die opportuniteit bood aan het ADVN de kans om zich in toenemende mate te ontwikkelen, zowel op het vlak van archiefverwerving als op het vlak van dienstverlening en werkgelegenheid.

 

Lange Leemstraat 26 (1997-…)

De groei van het ADVN bleef echter verder gaan. Daardoor werd de beschikbare ruimte steeds minder toereikend. Op het einde van 1994 was die toestand reeds zodanig geëvolueerd dat de ADVN-accommodaties aan de Minderbroedersstraat en de Kleine Goddaert een dwangbuis dreigden te worden. Nieuwe perspectieven ontstonden echter toen het ADVN een ruime huisvesting kon verwerven in de Lange Leemstraat, annex Hemelstraat. Voor het gebouw aan de Lange Leemstraat 26 werd op 25 september 1996 een overeenkomst van erfpacht gesloten met de stad Antwerpen. Voor het pand Hemelstraat 25-29 werd op dezelfde dag een akte van aankoop ondertekend, eveneens met de stad Antwerpen. Die aankoop werd financieel mogelijk gemaakt dankzij een legaat dat de instelling had ontvangen van een private persoon, wijlen Emiel Pil. Het ADVN houdt sindsdien de herinnering aan zijn donateur levendig door de organisatie van de Driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor Geschiedenis.

gevel_0.jpg

Het ADVN aan de Lange Leemstraat

Op 18 augustus 1997 kon het ADVN zijn nieuwe accommodatie openstellen. Meteen werden ook de restauratie, de renovatie en de verdere inrichting van het gebouw aangevat. Die operatie werd mogelijk gemaakt door de geldelijke steun van talrijke organisaties en private personen. Ook de stad Antwerpen bezorgde substantiële steun aan het ADVN: zij financierde de restauratie van de gevels van het gebouw aan de Lange Leemstraat.
Op 17 oktober 1998 werd de multifunctionele ruimte Auditorium Emiel Paternoster in gebruik genomen.

leeszaal_1.jpg

De leeszaal van het ADVN

In 2005 werd de Middenzaal uitgebouwd. Die ruimte geeft het ADVN de kans om tegemoet te komen aan haar receptieve taken als ontmoetingsplaats voor wie betrokken is bij de geschiedschrijving.
Gedurende de daaropvolgende jaren leidden financiële en materiële noodzaak tot de huidige toestand: het gebouw aan de Lange Leemstraat vervult de functie van werkruimte, receptieve ruimte (leeszaal, tentoonstellingsruimte, Middenzaal) en depotruimte. Een magazijnruimte buiten de stad biedt plaats aan een gedeelte van de archiefcollectie en aan de onverwerkte overdrachten.

Een gebouw voor de toekomst

De voorbije jaren heeft het ADVN zich ingespannen om zijn accommodatie aan te passen aan de behoeftes van een groeiende instelling.
Die aanpassingen gebeurden zowel op het vlak van de depotruimtes als op dat van de publieke ruimtes. Precies de groei zorgt ervoor dat een uitbreiding van de depotruimtes een permanente noodzakelijkheid is.

Zoals uit het verhaal hiervoor blijkt, diende het ADVN voor de investeringen op het vlak van de accommodatie een beroep te doen op zijn werkingsmiddelen en kon het ook dankbaar rekenen op het mecenaat door derden.
De noodzakelijke investeringen in nieuwe ruimtes zullen grotendeels langs dezelfde weg dienen te gebeuren. De instelling besliste daarom het Bouw- en renovatiefonds, ingesteld naar aanleiding van de verhuizing naar de Lange Leemstraat, een permanent karakter te verlenen.

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het ADVN werd de brochure Een huis voor het ADVN, 1984-2004 uitgegeven. Die brochure behandelt de huisvesting van het ADVN en de geschiedenis van het door architect Pieter Dens ontworpen pand aan de Lange Leemstraat 26.

Beluister hier de podcast.

Giften voor het Bouw- en renovatiefonds kunnen worden overgeschreven langs rekeningnummer BE14 4198 0595 9183 | KREDBEBB. Voor giften van 40 euro af ontvangt u een fiscaal attest.