Tentoonstelling “Twintig jaar ADVN”

praktisch: 
ADVN, Auditorium Emiel Paternoster
20-03-2004 | 12:00
contactpersoon: 
Luc Boeva
organisator: 
ADVN

In 2004 bestond het ADVN twintig jaar. De instelling markeerde die verjaardag met verschillende manifestaties. Deze tentoonstelling is er één van.

 

In de tentoonstelling wordt een beeld gegeven van het verzamelveld van de instelling.
De tentoongestelde stukken zijn representatief voor de inhoud en de vorm van de bronnen. Aan de hand van elk stuk wordt telkens een verzamelthema van het ADVN beknopt toegelicht. Ook vormelijk wordt een staalkaart geboden van de soorten bronnen die zich in de instelling bevinden.

 

De tentoonstelling bestaat uit vier delen.

 

In het eerste onderdeel, collectie, wordt gefocust op de vormelijke verscheidenheid aan bronnen. Een aantal voorbeelden van elke soort bron (archief, audiovisualia, bibliotheekwerken) wordt getoond.

Uit de afdeling archief komen brieven, nota’s en notities, vergaderstukken en alle andere niet-uitgegeven papieren, naast documentalistische stukken als knipsels en pamfletten.

Van de afdeling audiovisueel archief is de grootste variëteit aan informatiedragers te tonen: foto’s, (bid)prenten en films, naast geluidsbanden en grammofoonplaten en museale voorwerpen als vlaggen en beelden, zijn maar enkele voorbeelden.
De derde pijler van de collectie wordt gevormd door de boeken en brochures, naast de kranten en tijdschriften: die komen samen uit de afdeling bibliotheek.
Ook de nieuwe informatiedragers en stukken met buitengewone formaten komen in dit onderdeel aan bod.

 

In het tweede gedeelte van de tentoonstelling, nationalisme, wordt het kader van het verzamelveld van het ADVN geschetst: het nationalisme en de nationale bewegingen. Dat houdt o.m. in dat er op systematische wijze oude én actuele bronnen worden verzameld over de theorievorming rond nationalisme. Daarnaast worden casestudies verworven betreffende het nationalisme en de nationale bewegingen van over heel de wereld, net als studies over minderheden, minderheidstalen, regionalisme... Daarenboven worden ook bronnen verzameld die gevormd werden vanuit en door die bewegingen: die worden gedragen door personen, genootschappen, organisaties, verenigingen, acties, gebeurtenissen, symbolen, ideologieën. De verscheidenheid aan materiële sporen van en over die vele soorten vertegenwoordigers van de nationale beweging wordt weerspiegeld in de collectie van de instelling.

In de tentoonstelling wordt dat ondermeer geïllustreerd door middel van een affiche van de Occitaanse beweging, een periodiek van een Duitstalige minderheid in Friulië (Italië) en een brochure over de Sorben.

 

Het belangrijkste deel van de collectie van het ADVN bestaat uit bronnen betreffende de nationale stroming in Vlaanderen. Daarover handelt het derde luik van de tentoonstelling, onder de titel nationalisme in Vlaanderen.

De titel van dit tentoonstellingsluik maakt daarbij duidelijk dat niet alleen over de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme bronnen worden verzameld: ook over bv. het Belgisch nationalisme is er materiaal. Dat wordt ook geïllustreerd door enkele voorwerpen in de tentoonstelling.
Die volgt daarbij een grotendeels chronologisch parcours vanaf de Belgische Revolutie. Daarbij komen verschillende facetten aan bod, die in de ADVN-collectie in het bijzonder aanwezig zijn. Van de taalstrijd, over de Frontbeweging en het activisme, het ontstaan en de evolutie van de talrijke verenigingen en organisaties met een kaleidoscopisch spectrum aan gedachtegoed, naast de massamanifestaties, de personaliteiten, de repressie, de jeugdbeweging en de partijvorming, tot de staatshervorming en de institutionalisering.
Die evolutie wordt weerspiegeld in collectiestukken zoals bv. een folder van de Vlaamse Volksraad, brieven van Aloïs Van de Vyvere en August Borms, een afdelingsvlag van het Verbond van Vlaamse Oudstrijders (Verbond Vos), een nota over de taaltoestanden in Belgisch Kongo, de periodieken Arbeid en Alarm en de foto van een manifestatie in 1990.

 

Het vierde en laatste gedeelte van de tentoonstelling, nationalisme en…, toont aan dat nationalisme niet kan vereenzelvigd worden met één politieke richting.
Nationale bewegingen waren en zijn dan ook verbonden met zeer uiteenlopende soorten maatschappelijke projecten, stromingen en bewegingen: het daensisme, het solidarisme, het corporatisme, het fascisme, het nationaal-socialisme, de nieuw-heidense beweging, het communisme en het socialisme, het integraal-katholicisme, het anders-globalisme enz.
De collectie van het ADVN bevat daarom eveneens bronnen en informatie betreffende thema’s die aan het nationalisme inherent of ermee verwant zijn. Ondermeer is de Vlaamse migratie naar Zuid- en Noord-Amerika een belangrijk verzamelthema, net als de resultaten van het multidisciplinaire onderzoek naar culturele identificatie.
Daarom bevinden zich in dit afsluitend onderdeel van de tentoonstelling ondermeer lidmaatschapskaarten van de Belgian-American Club of Chicago, een boek over de relatie tussen media, identiteit en globalisering en de voorbereidende tekst van een toespraak door de daensist Hector Plancquaert, naast een affiche over joodse flaminganten en een foto met Yasser Arafat. Want in de collectie van het ADVN kunnen ook onvermoede vondsten gedaan worden...

 

In de ruimte die het Auditorium Emiel Paternoster biedt, dient een zeer selectief beeld gegeven te worden van het bereik en de rijkdom van de collectie van het ADVN.
Deze tentoonstelling is dan ook bedoeld als appetizer, om de bezoeker de zin geven de collectie nader te leren kennen.

De opening van de tentoonstelling had plaats op zaterdag 20 maart 2004, de dag waarop het ADVN precies twintig jaar bestond en loopt tot 31/12/2004.

 

openingstijden

van maandag tot vrijdag van 10u tot 16u
geleide bezoeken voor groepen op afspraak

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's