Vlaggen Verbond VOS

periode: 
1990 - 1993
opdrachtgever(s): 
Verbond VOS & IJzerbedevaartcomité
uitvoerder(s): 
Luc Boeva

De afdeling beeld & geluid bevat o.a. een tweehonderdtal afdelingsvlaggen van het Verbond VOS, hoofdzakelijk uit het interbellum. Die verzameling bestaat uit de collectie van het Verbond VOS zelf en de collectie die deel uitmaakt van het IJzerbedevaartarchief. Bij de overdracht aan het ADVN bleken de vlaggen in een slechte materiële staat te zijn. Daarom werd een aantal eerstelijnsmaatregelen genomen om de conservering van de cultuurhistorisch waardevolle verzameling veilig te stellen. In dat kader volgde een medewerkster van het ADVN gedurende twee maand een opleiding bij het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium, ten einde een aantal basistechnieken van restaurering te verwerven. De recurrente financiële middelen waarover het ADVN beschikt, laten echter niet toe om de volledige restaurering van de vlaggen systematisch uit te voeren.

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten